Seneste indlæg
Hej med jer! Det lyder hyggeligt! Vi vil meget gerne komme. 1 x stegt
1606 14-07-2024 16:44
Kære Natja og Bo. Godt initiativ, som vi gerne vil deltage i. Vi skal
Tømrerborch 13-07-2024 20:04
Hej, jeg vil gerne deltage #1995# Har en kammerat med så 2 stk. Hilse
Rene G 13-07-2024 12:33
Hvorfor er logoet fjernet fra forsiden? Mvh Gerda Riis #1144
1144 12-07-2024 18:50
Vi vil gerne deltage. Mvh #900 Søren og #1713 Ninna Holm-Rasmussen
Ninna Holm-Rasmussen 12-07-2024 12:43
Vi deltager gerne :1645 FLEMMING OG TINA STRAND
Strand 12-07-2024 09:32
Lyder dejligt….vi kommer (hvis ikke vi skal høste ) Hilsen 1978 KB
Hans J. Jacobsen 11-07-2024 23:41
Vi vil gerne deltage Mvh Alice og Benny 1799
Benny 89 11-07-2024 20:19
Hej Nathja og Bo Det lyder godt. Jeg kommer gerne. Gert #1308
Gert Andersen 11-07-2024 10:24
Hej Vi vil også gerne deltage til efterårsmønstring vest. Vettehil
CB 1462 10-07-2024 22:30

Vedtægter for Club Corvette Denmark

Vedtægter for Club Corvette Denmark

Vedtægter godkendt på generalforsamlingen 1996, og revideret senest på generalforsamlingen 2020

 

§ 1 Foreningens navn

Stk. 1 Foreningens navn er "Club Corvette Denmark" som forkortes "CCD".

Stk. 2 Som binavn anvendes "Club-Corvette", herunder på foreningens webside "www.club-corvette.dk" og domain-navnene "club-corvette.dk", ”clubcorvette.dk” og ”corvetteclub.dk”, som foreningen er ejer af.

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1 Foreningen er en interesseklub for bilmærket Chevrolet Corvette.

Stk. 2 Foreningens formål er at skabe et bredt samarbejde mellem danske Corvette ejere.

Stk. 3 Foreningen skal fremme udbredelsen og kendskabet til Chevrolet Corvette.

Stk. 4 Foreningen skal arbejde for at skabe gode forhold for danske Corvette ejere.

 

§ 3 Medlemskab af foreningen

Stk. 1 Anmodning om medlemskab af foreningen fremsættes skriftligt med de til enhver tid af foreningen krævede oplysninger overfor formanden, som, evt. efter forelæggelse på førstkommende bestyrelsesmøde, godkender eller afviser indmeldelsen.

Stk. 2 Foreningens beslutning om at afvise medlemskab kan af ansøgeren kræves behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Begæring herom rettes skriftligt til formanden.

Stk. 3 Foreningen har to former for medlemskab; aktivt og passivt. Aktivt medlemskab af foreningen kan kun opnås, såfremt man ejer, eller står opført som bruger af en Chevrolet Corvette. Passivt medlemskab kan søges af enhver, som endnu ikke har anskaffet sig en Chevrolet Corvette, men som aktivt søger hjælp fra klubben med dette formål for øje. Kun medlemmer, der er registreret med aktivt medlemskab, har stemmeret på generalforsamlingen. Herudover er aktive og passive medlemmer ligestillede og betaler ens foreningskontingent.

Stk. 4 Hvis et medlem af foreningen ophører med at være ejer af, eller stå opført som bruger af en Chevrolet Corvette, kan aktivt medlemskab opretholdes i yderligere et år. Herefter overgår medlemmet automatisk til passivt medlemskab.

Stk. 5 Et medlemskab er at opfatte som et familiemedlemskab for den/de personer, der er tilknyttet den pågældende adresse. Hvert medlemskab har 1 (en) stemme i forbindelse med afstemninger afholdt i CCD regi. Ægtefælle/samlever kan opnå selvstændigt medlemskab med stemmeret (1 stemme) mod kontingent betaling på 50% af det ordinære kontingent.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i perioden 1.april – 30.maj.

Stk. 3 Ordinær indkaldelse skal ske ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside, bilagt dagsorden med indkomne forslag, med mindst 21 dages varsel. Vedtægtsændrende forslag og opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar for at kunne blive bragt i den ordinære indkaldelse til generalforsamlingen. Den endelige dagsorden, evt. bilagt forslag, uddeles på generalforsamlingen.

Stk. 4 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal beregnet ud fra de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 5 Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

Stk. 6 Kun medlemmer med aktivt medlemskab har stemmeret. Et aktivt medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på foreningens generalforsamlinger. Et aktivt medlem kan højst repræsentere 2 andre aktive medlemmer. Fuldmagtsgiver skal skriftligt orientere et bestyrelsesmedlem om fuldmagtsforholdet senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7 Forslag, som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til formanden inden 1. marts, for at kunne medtages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Stk. 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer. (Jævnfør § 4 stk. 3). Det enkelte bestyrelsesmedlem er på valg, efter to år i bestyrelsen, og kan opstille til genvalg på lige fod med evt. nye kandidater (Jævnfør § 4 stk. 3). Derudover kan generalforsamlingen vælge op til 3 suppleanter, som kan opstille til valg på generalforsamlingen, uden forudgående tilmelding. En suppleants valgperiode er 1 år, men vedkommende kan stille op til genvalg. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen består af mindst én repræsentant fra Østdanmark og mindst én repræsentant fra Vestdanmark, med Storebælt som skillelinje mellem øst og vest.

Et medlem kan ikke vælges til eller være i bestyrelsen samt vælges til suppleant såfremt vedkommende er medlem af en anden forening eller klub i Danmark med samme hovedformål som Club Corvette Denmark. Bestyrelsen fører selv tilsyn hermed og træffer afgørelse herom.

7. Valg af revisor

8. Planlægning af kommende års aktiviteter

9. Eventuelt

Stk. 9 Generalforsamlingen kan tillade at forslag stilles uden at være behørigt varslet og anført i dagsorden. Sådanne forslag kan dog ikke være vedtægtsændrende. Dirigenten fastsætter i så fald proceduren for afstemning m.m.

Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 1/3 af alle aktive medlemmer stiller skriftligt krav til formanden herom, eller hvis et flertal i bestyrelsen ønsker dette. Indkaldelse skal i så fald ske med de i nærværende paragraf vedr. den ordinære generalforsamling fastsatte frister.

 

§ 5 Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde

Stk. 1 Efter endt generalforsamling konstituerer den valgte bestyrelse sig selv og resultatet meddeles klubbens medlemmer senest 14 dage efter via klubbens forum/næstfølgende klubblad.

Stk. 2 Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer: formanden, næstformanden, kassereren og mindst 2 øvrige medlemmer.

Tillidsposter kan ikke besættes af personer med tilhørsforhold i en anden forening eller klub i Danmark, der har samme hovedformål som Club Corvette Denmark.

Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden udadtil. I underskriftssammenhæng tegnes foreningen af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4 Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen skal bl.a.

• Udarbejde beslutningsreferater med angivelse af stemmeafgivning, herunder stemmer givet ved fuldmagt

• Udarbejde referater af bestyrelsesmøder

• Udgive et medlemsblad minimum 2 gange årligt

• Arrangere minimum ét årligt træf, og koordinere foreningens aktiviteter

• Skabe samarbejdsrelationer med andre klubber med fælles interesse

• Hvis muligt sikre en billig og effektiv indkøbsordning af reservedele og etablering af forsikringsordning

• Efter bedste evne søge at efterleve generalforsamlingsbeslutninger

• Styre foreningens bogholderi og regnskaber

Stk. 5 Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen mødes ved lejlighed efter egen beslutning.

Stk. 6 Næstformanden træder ind med formandens beføjelser i tilfælde af formandens fravær.

Stk. 7 Kassereren skal udarbejde årsregnskab for foreningen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren skal løbende lave kasserapporter og foretage afstemninger af regnskab og bankkonti. Kassereren skal i forbindelse med bestyrelsesarbejdet udvise behørig omsorg for, at det vedtagne budget holdes. Kassereren skal på den ordinære generalforsamling afgive forklaring om regnskabet og fremkomme med forslag til kontingent for det kommende år.

Kasseren skal løbende have indblik med deltagelse i planlægningsmøder for de store træf (Sommertræf osv.) med større tilskud fra CCD

Stk. 8 Bestyrelsen skal vælge en redaktør til at forestå udgivelsen af medlemsbladet. Redaktøren rapporterer til bestyrelsen.

Stk. 9 Bestyrelsen skal vælge en webmaster til at forestå foreningens hjemmeside. Webmaster rapporterer til bestyrelsen.

Stk. 10 Bestyrelsen er underlagt generalforsamlingens afgørelser og direktiver, men er selvstændig beslutningsdygtig i spørgsmål vedrørende den daglige ledelse.

Stk. 11 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 6 Kontingent og hæftelse

Stk. 1 Foreningen opkræver 1 gang årligt kontingent hos foreningens medlemmer. Kontingentåret følger kalenderåret. Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse i perioden 1. januar-31. juli og halvt kontingent i perioden 1. august-31. oktober. Ved indmeldelse i november/december betales 1 årskontingent, der dækker disse måneder samt det efterfølgende kalenderår. Kontingentet forfalder altid til betaling den 1. januar.

Stk. 2 Kontingent fastsættes for det efterfølgende kalenderår på den ordinære generalforsamling.

CCD klub-kontingent skal betales via CCD hjemmeside. www.club-corvette.dk

Der kan betales med Dankort, Mobile Pay eller via Bankoverførsel.

Stk. 4 Foreningens bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri, som påskønnelse af deres arbejdsindsats for foreningen. Foreningens eventuelle tillidsposter indrømmes samme kontingentfrihed

Stk. 5 Ved udmeldelse i løbet af kalenderåret skal der betales kontingent jfr. stk. 1. Der tilbagebetales ikke kontingent eller del heraf ved udmeldelse.

Stk. 6 Betales kontingent ikke rettidigt, ophører medlemskab uden videre varsel.

Stk. 7 Medlemmerne hæfter kun med indbetalt og forfalden kontingent. Dette forhold er ufravigeligt og kan ikke ændres ved kommende vedtægtsændringer eller generalforsamlingsbeslutninger.

 

§ 7 Æresmedlem

Stk. 1 Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer af Club Corvette Denmark. Et æresmedlem er kontingentfri på livstid såfremt han/hun ønsker dette. Nominering af æresmedlemmer skal stiles til bestyrelsen senet 10 dage før generalforsamlingen. Udnævnelsen vedtages ved simpelt flertal på generalforsamlingen.

 

§ 8 Annonceindtægter

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter annoncepriser for hhv. medlemsannoncer og kommercielle annoncer.

Stk. 2 Annonceindtægter fra medlemsbladet tilfalder foreningen

Stk. 3 Bestyrelsen skal, uanset om der er antaget en redaktør, godkende annoncerne, både hvad angår antal og hvilke produkter, der reklameres for.

 

§ 9 Adfærd og opførsel

Stk. 1 Ved kørsel, når foreningen eller dele heraf er samlet, skal der udvises størst mulig hensyn til den øvrige trafik.

Stk. 2 I tilfælde, hvor et medlems handling på afgørende måde har eller har kunnet skade foreningen, vil eksklusion af medlemmet kunne ske.

Stk. 3 Afgørelsen om eksklusion foretages af bestyrelsen, og kan efter medlemmets skriftlige begæring behandles til endelig afgørelse på en generalforsamling, hvor det enkelte medlem har mulighed for at fremføre sine synspunkter. Generalforsamlingens afgørelse kan ikke indbringes for retten.

Stk. 4 I tilfælde hvor et medlem misbruger sit password til hjemmesiden ved at udleverer dette til flere medlemmer, kan formanden og webmaster i forening lukke for medlemmets adgang til hjemmesiden.

 

§ 10 Opløsning af CCD

Stk. 1 Opløsning af CCD kan kun ske ved beslutning herom på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2 Den endeligt opløsende generalforsamling træffer efter indstilling fra kassereren beslutning om anvendelse af foreningens formue og aktiver efter betaling af evt. udeståender.

 

Vedtaget på generalforsamling 28.juni 2020.